Video

Cách sử dụng ANGEL FRESH (1-MCP) Powder : Bảo quản lạnh / Buồng

Cách sử dụng ANGEL FRESH (1-MCP) Sachet : Trái cây đóng hộp hoặc đóng túi

Cách sử dụng ANGEL FRESH (1-MCP) Tablet : Container

Cách sử dụng Viên nén giải phóng nhanh ANGEL FRESH (1-MCP) : Container

Cách sử dụng Thẻ giữ tươi ANGEL FRESH : Trái cây đóng hộp hoặc đóng túi